facebook.com/owsianna inka.swarzedz

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Salonie INKA Aleksandra Owsianna z siedzibą w Swarzędzu, ul. A. Cieszkowskiego 84, zwanego dalej „Salonem”.
2. Usługobiorcy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Salonu, zwaną dalej „Usługą”.
3. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
4. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
5. Korzystanie z usług Usługodawcy przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2
Definicje

1. Dziecko/osoba niepełnoletnia – osoba, która nie ukończyła 18 lat i korzysta z Usług Salonu za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
3. Salon – oznacza lokal, w którym usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
4. Usługa – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu.
5. Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi.
6. Usługodawca – oznacza Inkę Owsianna, prowadzącą działalność gospodarcza pod firmą INKA Aleksandra Owsianna, pod adresem 62-020 Swarzędz, ul. A. Cieszkowskiego 84, numer NIP: 7851716989, dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@owsianna.com, numer telefonu 504 404 808.
7. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji pierwszej wizyty w danym terminie, którą stanowi określona kwota, szczegółowo opisana w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 3
Usługobiorca

1. Usługobiorcą może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.
2. Dopuszcza się korzystnie z Usług przez osoby niepełnoletnie za wyraźną wiedzą i zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekunów prawnych, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność. W tym celu przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny podpisuje, pod rygorem nieważności, zgodę na wykonanie Usługi u osoby niepełnoletniej.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonej Usługi oraz podpisania oświadczania o prawdziwości podanych informacji.
4. Usługobiorca jest zobowiązany od natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywania Usługi.
5. Usługobiorca obowiązany jest przybyć na wizytę w pełni zdrowy. W przypadku przybycia na wizytę z widocznymi oznakami choroby (np. katar, opryszczka, gorączka) Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi.

§ 4
Świadczenie Usług

1. Usługodawca gwarantuje wykonanie Usług w najwyższym standardzie według posiadanej wiedzy i umiejętności.
2. Usługodawca świadczy Usługi znajdujące się w aktualnym Cenniku Usług opublikowanym na stronie www.owsianna.com, na fanpage na FACEBOOK lub INSTAGRAM albo dostępnym w Salonie.
3. Przed rezerwacją wizyty Usługobiorca informowany jest o najbliższym możliwym terminie wykonania Usługi oraz o czasie z jakim należy dokonać rezerwacji wizyty.
4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Usługobiorcę w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym Regulaminem albo niestawienia się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usługi lub rezerwacji kolejnej wizyty.
5. W przypadku odwołania wizyty obejmującej Usługę stylizacji rzęs w terminie późniejszym niż wskazany w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować nowy termin wizyty. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o odwołaniu wizyty wszystkie ewentualne kolejne wizyty zostają anulowane.
6. Usługobiorca obowiązany jest przybyć na wizytę obejmującą Usługę wizażu bez wykonanego makijażu. Skóra twarzy musi być dokładnie oczyszczona. W przypadku nie zastosowania się do niniejszego obowiązku Usługodawca doliczy dodatkową opłatę w wysokości 20,00 zł. W przeddzień wizyty obejmującej Usługę wizażu zaleca się Usługobiorcy zastosowanie maski nawilżającej do twarzy oraz płatków kolagenowych/nawilżających pod oczy.
7. Usługobiorca zobowiązany jest przybyć na wizytę obejmującą Usługę stylizacji rzęs bez wykonanego makijażu oczu oraz wokół oczu. W przypadku nie zastosowania się do niniejszego obowiązku Usługodawca doliczy dodatkową opłatę w wysokości 20,00 zł.
8. Usługobiorca obowiązany jest przybyć na każdą Usługę bez dzieci lub osób trzecich.
9. Usługodawca nie wykonuje Usługi uzupełniania rzęs Usługobiorcy, który wykonywał Usługę stylizacji rzęs w innym Salonie.
10. Usługa uzupełnienia rzęs jest zabiegiem powtarzanym do 3 tygodni. Koszt wskazanej Usługi wykonanej w terminie przekraczającym 3 tygodnie to koszt standardowej wizyty powiększony o 20,00 zł. W przypadku Usługi wykonanej w terminie przekraczającym 4 tygodnie, Usługodawca traktuje ją jako nową Usługę założenia rzęs.

§ 5
Rezerwacja wizyty

1. W celu umówienia wizyty Usługobiorca zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego, e-mailowego, poprzez fanpage na FACEBOOK lub INSTAGRAM.
2. Celem rezerwacji pierwszej wizyty w Salonie, Usługodawca uprawniony jest do żądania wpłaty przez Usługobiorcę Zadatku w kwocie 50,00 zł. W przypadku braku wpłaty Zadatku w terminie wskazanym w § 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu rezerwacja wizyty zostaje automatycznie anulowana.
3. Dzień przed planowaną wizytą Usługobiorca otrzymuje wiadomość SMS przypominającą o wizycie z prośbą o jej potwierdzenie. Brak potwierdzenia do godziny 20:00 skutkuje bezwzględną anulacją wizyty.
4. W przypadku pierwszej wizyty nieprzystąpienie do niej w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania wizyty w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie wizyty po terminie dozwolonym Regulaminem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Usługobiorcę Zadatku.
5. Usługodawca dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Usługodawcy, m.in.: wypadku losowego, choroby Usługodawcy, nagłego wyłączenia mediów w Salonie. W takiej sytuacji Usługobiorca zostaje umówiony na inny dostępny termin.

§ 6
Spóźnienia

1. Dbając o najwyższą jakość i punktualność świadczenia Usług, Usługobiorca powinien stawić się w Salonie na ok. 5-10 minut przed planowaną wizytą w celu przygotowania się do Usługi, m.in. uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Usługobiorca zobowiązany jest poinformować Usługodawcę telefonicznie.
3. W przypadku spóźnienia Usługobiorcy na umówioną Usługę stylizacji rzęs lub wizażu, Usługobiorca zostanie przyjęty oraz Usługa zostanie wykonana w czasie, jaki Usługodawca miał zarezerwowany na daną Usługę. Cena Usługi nie ulega zmianie.
4. W przypadku jakiegokolwiek spóźnienia Usługobiorcy na umówioną Usługę stylizacji brwi Usługodawca ma prawo odmówić Usługobiorcy wykonania Usługi i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie wizyty we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie, a w przypadku pierwszej wizyty wraz z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

§ 7
Płatności

1. Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty za wykonane Usługi.
2. Cennik Usług dostępny jest na stronach www.facebook.com/owsianna, https://www.instagram.com/inka.swarzedz/, www.owsianna.com oraz w Salonie.
3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
a. płatność gotówką w kasie,
b. płatność kartą płatniczą.
4. Płatności Zadatku w przypadku pierwszej wizyty w Salonie można dokonać w sposób wskazany w § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu lub przelewem. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia umówienia pierwszej wizyty. Wszystkie niezbędne informacje Usługobiorca otrzyma w wiadomości SMS.
5. W przypadku realizacji pierwszej wizyty Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny wykonanej Usługi.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji czy bonów podarunkowych. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być uregulowane odrębnymi zasadami. Z tytułu promocji Usługobiorcy, który poniósł pełną cenę Usługi nie przysługują żadne roszczenia.

§ 8
Obowiązki Usługodawcy

Usługodawca przed przystąpieniem do wykonania Usługi obowiązany jest:
a. przeprowadzić z Usługobiorcą wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
b. w związku z § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu odebrać od Usługobiorcy pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
c. do przedstawienia Usługobiorcy ewentualnych skutków ubocznych i przeciwskazań do wykonania Usługi oraz zaleceń pozabiegowch.

§ 9
Reklamacje

1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Usługi lub jej efektów, w terminie 3 dni od dnia wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie w dowolnej formie wykonania Usługi w Salonie.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Usługobiorcy umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, a także opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
3. Reklamację składa się w formie pisemnej w Salonie lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@owsianna.com
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Usługobiorcę o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.
5. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca nieodpłatnie ponownie wykonana reklamowaną usługę.
6. W przypadku kwestionowania Usługi niezwłocznie po jej wykonaniu, Usługobiorca nie jest zwolniony od zapłaty ceny za wykonaną Usługę. W przypadku zasadności żądań Usługobiorcy ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo do zwolnienia Usługobiorcy z zapłaty ceny w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§ 10
Dane osobowe

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Usługobiorca zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

§ 11
Odpowiedzialność

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Usługobiorca odpowiada bez ograniczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowolenie Usługobiorcy z efektu końcowego Usługi, wynikającego z subiektywnej oceny Usługobiorcy, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny i nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie, jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie, w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Usługobiorca powinien zatrzymać przy sobie.
4. Niezastosowanie się przez Usługobiorcę do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań w przeprowadzonym wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Usługodawcy za wykonaną Usługę.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Każdy Usługobiorca ma prawo wglądu do Regulaminu, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie i poinformowania o nich Usługobiorcę przed zapisem na wizytę. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie.
7. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronach www.facebook.com/owsianna, https://www.instagram.com/inka.swarzedz/, www.owsianna.com oraz w Salonie.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które w dalszym ciągu będą obowiązywać.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.11.2020 r.